شهر دریا آخرین اخبار رویدادها و معرفی اماکن گردشگری استان بوشهر the best UK Search engine
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد . اﯾن ﮔﯾﺎه ﺑراي ﺳﯾﺳﺗم دﺳﺗﮕﺎه ﻋﺻﺑﻲ ﺧﺎﺻﯾت آرام ﺑﺧش دارد . اﯾن ﮔﯾﺎه در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛم و ﻣﺗوﺳط روﯾش دارد و در ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻧﺎطق. اﯾران دﯾده ﻣﻲ ﺷود و ﻓﺻل روﯾش آن اواﺳط اردﯾﺑﮭﺷت ﺗﺎ اواﺧر. ﺧرداد اﺳت . ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﮔﯾﺎه از داروھﺎﯾﻲ اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎﻋث ﺳﻘط ﺟﻧﯾن در زﻧﺎن. ﺑﺎردار ﻣﻲ ﺷود . ﮔﯾﺎه ﭼﺎی ﮐوھﯽ. : Page 10. ✓. ﭼﺎي ﻛوھﻲ ﯾك ﻧوﺷﯾدﻧﻲ آرام ﺑﺧش ﺑراي رﻓﻊ. ﺧﺳﺗﮕﻲ و ﺿد اﻓﺳردﮔﻲ. : ▫. ﭼﺎي ﻛوھﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ آن ﺗوﻛﻠﯾﺟﮫ. ﻧﯾز ﻣﻲ ﮔوﯾﻧد،  ...
10 مه 2015 ... چکيده. هدف از اين تحقيق بررسي تأثير اضافه. کردن عصار. ۀ. گياهان خوشاريزه و چاي کوهي بر ويژگي. هاي کيفي و حسي دوغ،. به. عنوان نوشيدني لبني، براي بهبود سالمت عمومي جامعه بود. بدين منظور مقادير متفاوتي از عصار. ۀ. اين گياهان به دوغ. اضافه شد. ميزان پايداري، اسيديته،. pH. ، ويژگي. هاي ميکروبي، و حسي نمونه.
چای کوهی با نام علمی (Stachys lavandulifolia از تیره کلازیاسه و متعلق به خانواده بنا می‌باشد . عصاره بخش هوایی گیاه در طب ... استخراج و شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گیاه چای کوهی Stachys Lavandolifolia جمع‌آوری شده از منطقه سواد کوه ... حجم فایل: ۴۲۵.۴۷ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۹ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد).
1 ژوئن 2016 ... در ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، روﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺮود ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان. ﻓﻨﻞ ﮐﻞ و ﻣﺸﻬﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻـﯿﺖ آﻧﺘـﯽ. اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ را دارا ﺑـﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﻓﻨـﻞ. ﮐـﻞ و ﻣﺤﺘـﻮي. ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪي در ﺑﺮگ. و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ. اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ را ﮔﻞ داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد و درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﯾﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ، ﻣﯿﺰان اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه. در ﮔﯿﺎه ﭼﺎي ﮐﻮﻫﯽ ...
ﻋﺎﻣـﻞ ﺧﻄـﺮي ﻋﻤـﺪه در اﻳﺠـﺎد ﺗﻐﻴﻴـﺮات. اﻧـﺪوﻣﺘﺮ. ﻣﺤـ. ﺴﻮب. ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻌﻄﺮ ﺑﻮده و از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﻋﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاص اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ آن اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛـﺮ. ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ. ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ. ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ. اﻧﺪوﻣﺘﺮ. ﻣﺪل ﺳﻨﺪرم ﺗﺨﻤـﺪان ﭘﻠـﻲ. ﻛﻴـﺴﺘﻴﻚ در ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ را ﻣـﻮرد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﺪ . روش ﻛﺎر. : در اﻳ. ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺗﺠﺮﺑﻲ. از. 36. ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﮋاد. Sprague-Dawley. ﺑﺎ وزن.
2. ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻳﺰداﻧﻲ ﭼﺮاﺗﻲ. 3. ﭼﻜﻴﺪه. ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫـﺪف: ﮔﻴـﺎه. ﭼـﺎي. ﻛـﻮﻫﻲ (. Stachys lavandulifolia vahl. ) ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ اﺛـﺮات درﻣـﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ. اﺛـﺮات ﺿـﺪ. اﺿﻄﺮاب. ، در. ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎي روﻣﺎﺗﻴﺴﻤﻲ، ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ژﻧﻴﺘﺎل. و. زﺧﻢ. ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ. ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ و داراي اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺖ. ﻫـﺪف. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ. ،. ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﻮش. ﻫﺎ. ي ﺻﺤﺮاﻳﻲ در ﻣﺪل. ﻫﺎي. ﺗﺤﺖ. ﺣﺎد و ﺗﺤﺖ ﻣﺰﻣﻦ. ﺑﻮد .
ﻋﻠﻲ. رﻏﻢ روﻳﺶ ﮔﻴﺎه ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ. در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط اﻳﺮان. و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺛﺮات آن در ﻛﻨﺘﺮل درد،. اﻟﺘﻬﺎب،. اﺿﻄﺮاب و دﻳﺲ. ﻣﻨﻮره. ،. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺴﺠﻤﻲ. در ﺧﺼﻮص ﺳﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه وﺟﻮد ﻧﺪارد . اﺧﻴﺮا ﻃﻲ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي. ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد. و ﺗﺤﺖ ﺣﺎد. ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه،. ﺣﺪاﻛﺜﺮ دوز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺳﻤﻴﺖ را ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر. No Observable Adverse Effect Level. ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻳﻢ. ،. اﻣﺎ. ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن در اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ...
لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر عصاره چای کوهی در غلظت های مختلف در ایجاد سقط در موش های سوری انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه، 36 سر موش سوری بالغ ماده پس از جفت گیری و مشاهده پلاک واژنی، به صورت تصادفی به شش گروه تقسیم شدند. دو گروه به عنوان کنترل و چهار گروه به عنوان مورد که از روز 7 تا 12 حاملگی به مدت 6 روز ...
14 فوریه 2010 ... روش. ﺑﺮرﺳﻲ. : در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،. 36. ﺳﺮ. ﻣﻮش ﺳﻮري ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﻼك واژﻧـﻲ، ﺑـﻪ. ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺷﺶ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ . دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل و ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮرد ﻛﻪ از روز. 7. ﺗﺎ . 12. ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت. 6. روز ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﻛﻮﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي. 50. ،. 100. ،. 150. و. 200. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم. ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم. ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ . در روز. 16. ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﻳ.
نخ دندان ارکید
دکتر هومن عشقی
تلگرام دکتر سلام
اکسون پارچه رایگان
کانال تلگرام

پیشنهاد سردبیر

درباره ی دکتر سلام

مجله پزشکی دکتر سلام (hiDoctor.ir) در تاریخ دوم اسفند ماه سال ۱۳۹۰ آغاز به کار کرد. در حال حاضر سایت دکتر سلام با بیش از ۱۰۰ پزشک و متخصص، مترجم، کارمند و کسانی که در رشته های مرتبط هستند در حال همکاری است. همکاری با ما

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه ی دکتر سلام از آخرین مطالب و مقالات پزشکی و سلامتی با خبر شوید

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مجله پزشکی دکتر سلام است بازنشر مطالب فقط با ذکر لینک مستقیم مجاز است